חבירך של בית המדרש דברי יואל - פראג Team Page Visit main campaign page

ע"י הר"ר דוד יצחק ווערצבערגער שליט"א

מו"ה יואל שמעון שווארץ הי"ו

מו"ה יואל קלאר הי"ו


Goal
$500,000usd
Share this campaign:
$302,316
0 Partners
Sort By: